fbpx

Anbud i byggbranschen del 1

År 2021 upphandlades drygt 18 000 upphandlingar för ca 800 miljarder kronor. Cirka 4000 av dessa upphandlingar avsåg byggentreprenader.  Är du en entreprenör som vill lämna anbud i en offentlig upphandling av en entreprenad? Offentliga myndigheter är trygga avtalsparter som kan utgöra en säker kund några år framöver.

Definitionen av en byggentreprenad enligt LOU 1 kap 9 § lyder följande:

Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som:

   1. Avser utförande eller både projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som anges i bilaga.

   2. Avser utförande eller både projektering och utförande av ett byggnadsverk.

   3. Innebär att ett byggnadsverk realiseras enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet som utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverk eller över projekteringen.

Det är väl känt att det offentligas behov köps in via offentlig upphandling, detta gäller även för entreprenader av olika slag. Vare sig det rör sig om bygg-, anläggnings- eller rivningsentreprenader så ska detta köpas in genom offentlig upphandling. Det vill säga annonseras publikt så att alla som uppfyller ställda krav kan lämna ett anbud, en offert, på att få utföra jobbet.

Entreprenad upphandlas vanligen efter en struktur som följer AMA AF, (Allmän material- och arbetsbeskrivning Administrativa föreskrifter). Till AMA AF kopplas det standardavtal, regelverk, som gäller för uppdraget:

ABK 09 (Allmänna bestämmelser Konsult 2009),
AB 04 (Allmänna bestämmelser Utförande entreprenader)
ABT 06 (Allmänna bestämmelser Totalentreprenader) 

AMA strukturen är uppdelad i olika rubriker som var och en innehåller uppgifter om vad som gäller för entreprenaden. 

De olika rubrikerna är:

 1. Omfattning
 2. Utförande
 3. Organisation
 4. Tider
 5. Ansvar och avhjälpande
 6. Ekonomi
 7. Besiktning
 8. Hävning
 9. Tvistelösning

Lämna anbud i byggprojekt

När en byggentreprenad upphandlas är det i de Administrativa föreskrifter det står angivet om vilka krav som gäller för entreprenaden, uppdelat i följande delar:

AFA Allmän orientering – anger en allmän orientering om uppdraget

AFB Upphandlingsföreskrifter – innehåller vilka handlingar som ingår i upphandlingen, kvalificeringskrav, vad som krävs för att få lämna anbud och hur upphandlingen utvärderas.

AFD Entreprenadföreskrifter för totalentreprenader
I detta avsnitt står vad som gäller för uppdraget enligt de nio rubrikerna enligt ovan. 

AFC Entreprenadföreskrifter för utförande entreprenader alternativt

AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel i vilken anges exempelvis om bodar ska användas för uppdraget och vem som tillhandahåller dessa.

Vilka får lämna anbud på byggprojekt?

Den eller de entreprenörerna som uppfyller i underlaget ställda kvalificeringskrav får lämna anbud i en byggentreprenad. Det är kraven som står under delen AFB som anger vad som gäller för aktuell entreprenad. 

De olika branscherna inom byggupphandlingar brukar delas upp i:

 • Bygg hus & renovering
 • Bygg väg & markarbeten
 • Byggkonsult & arkitekt

Dessa tre olika branscher kommer vi titta närmare på i kommande artiklar. I nästa del kommer vi gå djupare in på upphandling inom “Bygg hus & renovering”