fbpx

Anbud inom Bygg hus & renovering

I upphandlingar används olika termer. I varu- och tjänsteupphandlingar benämns anbudslämnaren som leverantör men i byggbranschen benämns man som entreprenör.

Hur upphandlingen sker kan se lite olika ut beroende på hur myndigheten har valt att arbeta med sina inköp. Det underlättar för myndigheten att ha någon form av avtal att avropa ofta återkommande uppdrag i från. Det är upp till varje myndighet hur de bygger upp sina avtal och hur de genomför sina upphandlingar så länge de följer lagen. Upphandlaren får exempelvis gärna dela upp stora entreprenaden i olika kontrakt, men det är inte tillåtet att dela upp sina kontrakt i massa små direktupphandlingar för att undvika att publicera sina upphandlingar offentligt.

Olika roller i upphandlingen

Entreprenörens roll och ansvar beror på vilka allmänna bestämmelser som gäller för uppdraget, om det är en utförande – eller en totalentreprenad. Som entreprenör är det viktigt att ha koll på vad som gäller för aktuell upphandling och vilka roller och ansvar som uppdraget omfattar.

Ska exempelvis en skola byggas upphandlas detta som regel i en unik upphandling. Vanligtvis upphandlas först konsulterna som ska ta fram ritningar och övriga dokument inför byggnationen. Denna upphandling brukar följa ABK09 (Allmänna bestämmelser konsult 2009). Framtagna dokument ingår därefter i upphandlingen av skolan. Upphandlingen följer oftast AB04 eller ABT 06 beroende på om det är en utförande- eller en totalentreprenad.

För att underlätta vid mindre och ofta återkommande uppdrag kan upphandlande myndighet ha olika lösningar för att förenkla vid avrop eller köp, exempelvis upphandla ramavtal eller annonsera DIS, som båda förklaras nedan.

Vad är ett Ramavtal?

Ramavtal kan användas för de uppdrag som ofta är återkommande men inte helt bestämda. Här genomförs först en upphandling av ramavtalet, i vilken ramarna är satta för vad som gäller för perioden, som max är fyra år. Ramarna gäller allt ifrån hur avrop sker, rangordning för avropas, hur många som ingår i ramavtalet och priser mm. Ramavtalet är stängt för nya entreprenörer.

Annonsera DIS

DIS, Dynamiska inköpssystem, har myndigheter börjat använda mer och mer. Detta är öppet för nya entreprenörer under hela giltighetstiden. DIS består av två faser. Först kvalificerar entreprenörerna sig för att vara med, då de uppfyller ställda kvalificeringskrav och de krav som är ställda för att kunna ingå i aktuellt DIS. Därefter kan de svara på de uppdrag som annonseras i den andra fasen. Myndigheten kan ställa högre kompetens i fas två om det behövs för aktuellt uppdrag. Ett DIS kan ha lång giltighetstid jämfört med ramavtalet som endast gäller i fyra år.

Återkommande markarbeten, måleriuppdrag eller el service kan vara uppdrag som myndigheten upphandlar via ramavtal eller DIS. Detta för att kunna avropa aktuella tjänster direkt utan att vänta på en upphandling.

Kontakta oss för mer information om upphandlingar inom byggbranschen